ABOUT


XAgent is an open research community founded by students at Tsinghua University. Our work centers around building next-generation AI agent systems based on large language models. We aim to employ LLMs as central controllers to construct autonomous agents to obtain human-like decision-making capabilities.

The pursuit of creating intelligent and autonomous agents that can accomplish complex tasks through self-directed planning and actions has long been a cornerstone in the field of artificial intelligence (AI). Recently, the emergence of large language models (LLMs), characterized by significantly improved capabilities, has rendered autonomous agents practicable. Based on the capabilities of LLMs, agents can make more effective decisions and execute efficient actions to accomplish tasks with an unprecedented degree of autonomy.

Members

Team (Ordered Randomly) Yujia Qin, Xin Cong, Yankai Lin, Sihan Zhao, Yaxi Lu, Yining Ye, Kunlun Zhu, Weize Chen, Haolun Li, Junxi Yan, Yukun Yan, Shihao Liang, Runchu Tian, Cheng Qian, Junjie Fang, Yusheng Su, Bohan Lv, Lei Shi, Haolun Li, Si Sun, Yongjian Li, Likai Tang, Yesai Wu, Wentong Chen, Xiaocong Zhou, Shizuo Tian, Yinxu Pan, Hui Zheng, Junting Lu, Huadong Wang, Zhong Zhang, Siyu Li, Peng Zhou, Zhong Zhuang, Ning Ding, Hao Wang, Jiannan Cao, etc.

Institutions
Tsinghua, ModelBest Inc., Renmin Univ., OpenBMB, MIT, Google

Contact us